Vår verksamhetspolicy

Textilia har antagit följande verksamhetspolicy i syfte att konkret beskriva företagets syn på sin verksamhet, omvärld och bidrag till en hållbar utveckling.

Vår verksamhetspolicy

Textilia erbjuder hållbar textilservice till kunder med krav på service, kvalitet och hygien. Med engagemang, transparens och innovativa lösningar skapar vi tillsammans med våra kunder en renare morgondag. 

Vision och
kärnvärden

Vi ska vara en tydlig förebild inom hållbart företagande och den mest eftertraktade textilservicepartnern för kunder såväl som för medarbetare. 

Våra kärnvärden Engagemang, Nytänkande och Affärsfokus styr våra beteenden och vårt agerande gentemot varandra, våra kunder och vår omvärld. 

Med hjälp av vårt ledningssystem säkerställer vi att vi arbetar systematiskt och målinriktat. Vi arbetar ständigt med att förebygga och förbättra vår arbetsmiljö, minimera vår miljöpåverkan och förbättra vår kvalitet genom ett ständigt pågående samtal med våra kunder, medarbetare och leverantörer. Vi bedriver vår verksamhet enligt gällande lagar och krav och vi säkerställer en långsiktig och varaktig lönsamhet för att kunna fortsätta att utveckla och investera i en hållbar verksamhet.

Hållbarhet

Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete fokuserar vi särskilt på att:

Miljö

  • Arbeta för att vår verksamhet i Sverige ska vara helt klimatneutral  
  • Möjliggöra cirkulär textilhantering genom att driva utveckling av mer hållbara textilier, säkerställa maximal nyttjandegrad av nytillverkade textilier samt återanvändning och återvinning av förbrukade textilier 

Arbetsmiljö och socialt ansvar

  • Skapa den bästa arbetsplatsen med nöjda och trygga medarbetare 
  • Aktivt arbeta med förebyggande brandskydd 
  • Främja mångfald och integration genom att erbjuda arbete för människor som kan ha svårt att ta sig in på arbetsmarknaden 
  • Säkra de mänskliga rättigheterna hos dem som tillverkar våra textilier 

Ekonomi och kvalitet

  • Säkerställa god leveranssäkerhet, hygien och service 
  • Fortsätta effektivisera och förbättra vår verksamhet 
  • Kontinuerligt arbeta med utveckling och innovation 

Textilia, 2024-02-02

Anders Thorgaard
VD