Hållbarhet - våra fokusområden

Tillsammans med våra kunder tar vi ansvar för en renare morgondag

Klimatpåverkan

Återvinning

Mångfald

Producentansvar

Skillnader gör oss starkare

Vår medarbetargrupp är mångsidig och vi ser de många skillnaderna inom ålder, etnicitet, kön och profession som en stor styrka.
Inom Textilia finns cirka 900 anställda. Tillsammans återspeglar denna grupp, med sina skillnader, till stor del det samhälle som omger oss. Det bidrar till att skapa en stark grund för vår verksamhet.

Att jobba på Textilia

Socialt ansvar genom partnerskap

I mer än ett decennium har vi arbetat med integration och inkludering på arbetsmarknaden i nära samarbete med kommunernas arbetsförmedlingar över hela landet. Genom dessa partnerskap bidrar vi aktivt till att lösa sociala utmaningar i Sverige, bl.a. för personer i utkanten av arbetsmarknaden som har svårt att få jobb.

Det nära samarbetet med arbetsförmedlingarna skapar konkreta resultat och framgångshistorier för människor som inte har kunnat få fotfäste på arbetsmarknaden. En stor del av de personerna tillhör utsatta grupper i samhället som behöver hjälp att komma in på eller återgå till arbetsmarknaden. Vi kan ordna några av arbetsuppgifterna på tvätterierna för att passa speciella processer, t.ex. genom att titta på uppgifter istället för hela befattningar.

Vi samarbetar med arbetsförmedlingarna kring praktik, lönebidrag, flexibelt arbete, studenttjänster mm.

 

Mångfald och jämlikhet är två viktiga ord för vår verksamhet och som samtidigt beskriver våra medarbetargrupper.

Alla medarbetare:
Kvinnor

0

Alla medarbetare:
Män

0

Medarbetare med ledar-/chefsansvar:
Kvinnor

0

Medarbetare med ledar-/chefsansvar:
Män

0

Minimera klimatpåverkan

Vår hantering av de resurser vi använder börjar med ”bra hushållning”. I vårt dagliga arbete innebär det att vi sparar på resurser som vatten, energi, gas, rengöringskemikalier och diesel. Detta är också en del av vårt arbete med att begränsa klimatpåverkan av våra handlingar. Miljöarbetet bygger på ISO-standarden 14001, som är internationellt erkänd inom miljöledningssystem.

Vårt arbete inom fokusområdet minimera klimatpåverkan bygger på FN:s globala mål 6 om rent vatten och sanitet.

Riktade miljöinsatser i alla produktionsprocesser

Tvätt och logistik påverkar miljön, men vi arbetar på alla våra tvätterier kontinuerligt med att minska vår förbrukning av vatten, energi och tvättkemikalier utan att kompromissa med tvätt kvaliteten.

Vi kommer att lägga ännu mer fokus på reduktionsåtgärder, då vi kan se en förbättringspotential – både ekonomiskt och miljömässigt. Vi bygger vidare på många av de åtgärder vi redan har idag:

  • Löpande kontroll av avloppsvattnet för att hålla en hög kvalitet på det vatten vi släpper ut.
  • Noggrann dosering av de kemikalier vi använder i tvättprocesserna, i nära samarbete med kemikalieleverantörerna.
  • Flera lågtemperaturtvättar i kombination med optimerade kemikoncept.

Hållbara transporter

Vi tillhandahåller textilservicetjänster till kunder över hela landet. Bland de miljöinriktade initiativen finns bl.a. att minst 75% av våra transporter ska köras på förnyelsebart bränsle samt optimering av våra körvägar i syfte att minska vår totala bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. I den dagliga ruttplaneringen strävar vi alltid efter att fylla bilarna så mycket som möjligt; lastbilarna lastas med ren tvätt på väg ut till kunden och tar tillbaka smutskläderna till tvättstugan i samma vagn. Det gör att vi nästan aldrig kör med tomma bilar.

Våra initiativ inom hållbara transporter inkluderar bland annat:

  • Alla lastbilar och skåpbilar är inköpta enligt den senaste Euro-standarden.
  • Alla våra bilar ska, där det är möjligt, köras på förnyelsebart bränsle.
  • Alla våra förare är utbildade i miljövänliga körtekniker.
  • Vi råder våra kunder om så få veckoleveranser som möjligt.

Vi har under 2022 implementerat vårt verktyg för spårbara leveranser till kund och räknar med att fortsätta optimera våra rutter under 2023 för en mer miljöeffektiv logistik.

Återvinning

I mer än ett decennium har vi fokuserat på hur vi bäst kan återvinna de textilier som inte längre uppfyller kvalitetskraven för användning av våra kunder. Det är mycket viktigt för oss att hållbarhet beaktas under hela textiliernas livscykel. Redan i inköpsfasen tar vi därför hänsyn till ett antal parametrar som är avgörande för textiliernas hållbarhet. Processerna i en industritvätt skiljer sig från hushållsmaskiner, så typen av material är avgörande för hållbarheten.

Under användningsfasen reparerar vi textilierna så länge det är vettigt ur både estetiska och funktionella hänsyn. När vi ska kassera textilierna går de först igenom en noggrann sorteringsprocess, vilket hjälper till att avgöra den vidare processen.

Vårt arbete inom fokusområdet återvinning/återanvänding utgår från FN:s globala mål 12 om ansvarsfull konsumtion och produktion.

Textilia upcy – konkret återanvändning

Som en del av vår ambition att minska vår mängd textilavfall har vi etablerat Textilia upcy-konceptet.

Konceptet presenterar konkreta förslag på hur vi tillsammans med våra kunder kan bidra till den cirkulära ekonomin genom upcycling.

Nya produkter skapas av kundernas egna kasserade textilier, som återigen kan utgöra en del av en lösning för kunden. Design och idéutveckling sker i nära dialog med kunderna och detta stödjer ett gemensamt fokus på ansvarsfull konsumtion som omfattar textilens hela livscykel. Förutom nya artiklar tillverkade av våra kasserade textilier skänker vi även en del av textilierna till återvinningsprojekt med designskolor.

Våra övergripande mål med Textilia upcy inkluderar:

  • Att återvinna Textilia:s sekundära råvaror för nya produkter.
  • Att ligga i framkant av den hållbara omställningen.
håndfrotté

Direktåtervinning

I slutet av ett kontrakt kan vi sitta kvar med artiklar som fortfarande är fullt fungerande och vi strävar alltid efter att föra dem vidare till ideella ändamål. Detta sker genom Textilia upcy-konceptet, där vi genom återvinning främjar direkt återanvändning av textilier som fortfarande fungerar i sin ursprungliga form.

Med Textilia upcy vill vi återvinna så många som möjligt av de textilier som fortfarande är användbara, istället för att slänga dem.

Vårt övergripande syfte med konceptet är: Att kassera så få artiklar som möjligt som fortfarande är användbara.

Samarbete grunden för återvinning av textilier

I slutet av 2019 etablerade vi ett nära samarbete med företaget upcy som framöver tar emot alla kasserade textilier från våra tvätterier. Som en del av samarbetet sorterar upcy alla inkommande textilier, så att vi får en överblick över vilket typ av textilier det är och hur de ska tas omhand. Samtidigt gör det att vi kan spåra felaktigt kasserade textilier, som därmed skickas tillbaka till tvätterierna.

De textilier som är redo att kasseras används som nytt material i tillverkningen av Textilia upcy-produkter, som ingår i samarbetet med några av textilias kunder. Dessutom använder upcy en stor del av de andra kasserade textilierna i sin egen design av hållbara herr- och damkläder för konsumentmarknaden.

Ansvar genom hela värdekedjan

På ett år hanterar vi runt 180 miljoner enheter, d.v.s. olika typer av textilier. Vi ansvarar för dem under hela användningsfasen, men även under produktion och tillverkning. Vi ställer därför krav på våra leverantörer genom Business Social Compliance Initiative (BSCI) och de 10 principerna i FN:s Global Compact.

Vårt arbete inom fokusområdet producentansvar utgår från FN:s globala mål 12 om ansvarsfull konsumtion och produktion.

Genom ”Textiles Supplying Directions” har vi utvecklat och implementerat som ett verktyg i samarbetet med och ledningen av våra leverantörer. Det är ett ofrånkomligt krav från oss att alla våra större strategiska leverantörer skriver under leverantörsriktlinjerna och därmed garanterar att de följer miljö- och etiska krav i sin produktion av textilier åt oss. Samtidigt kräver vi också att mänskliga rättigheter respekteras och att korruption bekämpas i enlighet med Global Compacts 10 principer.

Vi ställer krav genom certifieringar och internationella organ

Vi ställer krav genom certifieringar och internationella organ. Redan i inköpsfasen tänker vi på miljöpåverkan från de textilier vi köper in. Detta är bl.a. ett av kraven i vår "Textilia & Textiles Supplying Directions".

Vi kräver bland annat att våra leverantörer alltid ska kunna erbjuda textilier certifierade med OEKO-TEX Standard 100, vilket är en garanti för att produkten är kontrollerad för innehåll av hälsofarliga kemikalier.

Dessutom kräver vi att våra leverantörer uppfyller kraven i Business Social Compliance Initiative (BSCI). BSCI är en affärsdriven plattform som arbetar för att främja handel och sociala förbättringar i leverantörskedjan. Genom sitt arbete främjar BSCI:s medlemmar ett gemensamt system för övervakning och leverantörsutveckling. Läs mer om BSCI här.

Övriga certifieringar beror på bransch och önskemål, men vi har en ambition att alla våra textilier som minimum ska bära certifieringar som säkerställer en ansvarsfull produktion för människor och miljö.