Hållbar textilservice

Tillsammans med våra kunder tar vi ett socialt ansvar och skapar en renare morgondag

Vårt mål är att Textilia ska vara klimatneutralt år 2027

Varje dag hyr vi ut, tvättar och levererar över 100 ton textiler. Ett av våra viktigaste mål inom hållbarhet är att återanvända textilierna så många gånger som möjligt för att spara på jordens resurser. Och vi har redan kommit en bra bit på väg. Med Textilia upcy omvandlar vi uttjänta textilier till nya produkter – istället för att kasta eller bränna dem.

Kasserade textiler designas helt enkelt om till nya produkter som tas i cirkulation och bruk. Återanvändning är en central del i vår affärsmodell vilket ger oss bästa tänkbara förutsättningar att påverka vårt och våra kunders miljöavtryck. Vårt mål är att vara klimatneutrala år 2027.

Du kan följa vårt hållbarhetsarbete i våra årliga hållbarhetsrapporter.

Här kan du lära dig mer om hur vi konkret arbetar med hållbarhet och Agenda 2030.

I anslutning till FN:s globala mål har vi åtagit oss att följa de 10 principerna för ansvarsfullt företagande.

Läs mer
Miljö

Vi fokuserar på hushållning av de resurser vi använder och vi arbetar målmedvetet för att minska vårt miljöavtryck. Vi arbetar dagligen med att minska användningen av resurser som vatten, energi, gas, kemikalier och diesel.

Återvinning

Återanvändning och återvinning av våra kunders kasserade textilier är en självklarhet för oss. Att främja hållbarhet under textiliernas hela livscykel. Ett exempel är Textilia upcy, vårt koncept för storkalig återvinning av förbrukade textilier.

Mångfald

Mångfald är en styrka. Vi samarbetar därför med bland annat Samhall och flera arbetsförmedlingar runt om i landet för att aktivt bidra till att lösa några av de sociala utmaningar vi har i Sverige.

Produktion

Varje år hanterar vi närmare 200 miljoner artiklar. Det medför ett stort ansvar. Vi måste, så långt det är möjligt, ta hänsyn till miljöpåverkan redan vid inköp. Detta är bara ett av kraven i våra ansvarfulla leverantörsled.

Textilia Svanenmärkt

Certifieringar är en garanti för våra kunder

Våra certifieringar är våra kunders trygghet för extern dokumentation och uppföljning av att vi följer gällande standarder. Samtidigt säkerställer certifieringarna att vi hela tiden utvecklas och förbättras.

Läs mer

Vi har tagit ställning
till FN:s globala mål

Utifrån FN:s 17 globala mål har vi valt ut fem mål som vi aktivt arbetar med. Det är fem frågor vi arbetar med dagligen och där vi kan göra störst skillnad. I avsnitten nedan kan du läsa mer om hur vi arbetar för att nå de globala målen.

Rent vatten och sanitet för alla

Mål 6 handlar om att säkerställa att alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet och att detta hanteras på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Vi på Textilia arbetar med att minimera all form av negativ miljöpåverkan. Detta sker bland annat genom ett målinriktat miljöarbete som genomsyrar alla våra produktionsprocesser. Vi vet att tvätt och kemi påverkar miljön och arbetar därför vi kontinuerligt med att minska vår vatten- och kemikalieförbrukning. Som en del i arbetet har vi en ambition att minska vår vattenförbrukning med 20% till 2025.

6

Hållbar energi

Mål 7 handlar om modern och mer hållbar energi.

Vår verksamhet är energikrävande. Genom konkreta initiativ arbetar vi aktivt med att optimera och omstrukturera våra produktions- och logistikprocesser för att minska vår klimat- och miljöpåverkan inom energiområdet. Som en del av arbetet har vi satt som mål att minska vår energiförbrukning med 30% till 2025.

7

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 handlar om att främja en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt genom sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla.

Vi ser det som en del av vårt ansvar att hjälpa till att lösa några av våra samhällsutmaningar på de orter där vi har våra tvätterier. Detta gör vi genom att skapa arbetstillfällen för människor i närområdet. Vissa arbetsuppgifter på våra tvätterier gör det möjligt att anställa personer utan yrkesutbildning. Det betyder att vi kan hjälpa människor i utkanten av arbetsmarknaden genom att erbjuda dem ett bra arbete med anständiga arbetsvillkor hos oss på Textilia.

8

Ansvarsfull konsumtion
och produktion

Mål 12 handlar om att säkerställa hållbar konsumtion och produktion.

Utifrån våra certifieringar arbetar vi dagligen med ansvarsfull konsumtion och hållbar produktion. Vi optimerar kontinuerligt våra produktionsprocesser och vi arbetar målmedvetet för att säkerställa en lång hållbarhet hos våra textilier. När vi ska slänga textilierna strävar vi efter att återvinna och återanvända så många som möjligt. Vi har satt upp ett ambitiöst mål att återvinna eller återanvända 100% av kundernas kasserade textilier till 2025. Vi kommer att göra detta bland annat genom Textilia upcy konceptet.

12

Partnerskap för handling

Mål 17 handlar om att stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och öka medlen för att nå målen.

Vi anser att insatser för en hållbar utveckling måste göras gemensamt och i nära dialog med andra parter för att få störst effekt. Vi har samarbeten med offentliga aktörer som kommunernas arbetsförmedlingar, precis som vi ser civilsamhällets aktörer som värdefulla bidragsgivare. För oss är det viktigt att sådana samarbeten och insatser är kopplade till vår verksamhet.

17